สโมสรเสือป่าราชบุรี

ข้อตกลง

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการเข้าร่วมแข่งขันวิ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ข้าพเจ้าตกลงที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมหากไม่สามารถเข้าร่วมได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์หรือไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้อง
ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามการตัดสินใจของคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันที่เกี่ยวเนื่องกับความสามารถของข้าพเจ้าในการเข้าร่วมแข่งขัน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้านั้นมีสุขภาพที่ดีและได้รับการฝึกฝนสำหรับระยะทางที่จะเข้าร่วมแข่งขันและถือว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกิจกรรมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การล้ม การสัมผัสกับยานพาหนะหรือผู้เข้าร่วมแข่งขันอื่นผลกระทบจากสภาพอากาศซึ่งร่วมถึงอุณหภูมิความร้อนและ/หรือความชื้นสูง การจราจรและสภาพถนน
ข้าพเจ้ารับทราบและเต็มใจรับผลกระทบความเสี่ยงทั้งหมดนี้ จากการที่ได้อ่าน ทำความเข้าใจและรับทราบข้อเท็จจริงในเอกกสารนี้
ข้าพเจ้าตกลงที่จะสละสิทธิ์และละเว้นในการเรียกร้องค่าเสียหาย จากทั้งคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน รวมถึง ผู้สนับสนุนการแข่งขัน บุคคลากรทุกฝ่าย ตัวแทน เจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้าจะละเว้นในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือหนี้สินทั้งใน ปัจจุบันและอนาคตอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมถึงแม้ว่าความเสียหายนั้นอาจเกิดจากการทำโดยความประมาทหรือความไม่ระมัดระวังในส่วนของบุคคลที่กล่าวอ้างถึงข้างต้นในเอกสารนี้ ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมดเลื่อนการจัดงานหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยสืบเนื่องมาจากสาเหตุสุดวิสัยใดๆเหตุ จากธรรมชาติหรือภาวะอื่นใดก็ตามข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครให้แก่ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ายินดีให้สิทธิ์ผู้จัดงานในการใช้ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวการบันทึกทุกรูปแบบจากการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฏหมายโดยไม่มีการเรียกร้องค่าตอบแทนแต่อย่างใด